Gebruikersvoorwaarden

Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de gebruikersvoorwaarden. Daaronder staat het volledige juridische document. 

 • Het Mett Platform is ontwikkeld door Mett BV. De licentienemer is de organisatie die een abonnement (licentie) heeft afgenomen op het Mett platform. De gebruiker is de persoon die de rechten heeft gekregen om in te loggen op het Mett platform.
 • De in het Mett Platform opgeslagen informatie en/of daarmee uitgewisselde informatie mag niet onrechtmatig zijn en bijvoorbeeld geen inbreuk maken op rechten van anderen.
 • Het Mett Platform mag niet voor onrechtmatige doeleinden worden gebruikt.
 • Licentienemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende beschermingsmaatregelen om de informatie van de Gebruiker te beschermen tegen verlies en ongerechtvaardigde verwerking.
 • Licentienemer en Mett doen hun uiterste best om het Mett Platform beschikbaar te houden voor Gebruikers, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn omdat zij simpelweg geen volledige invloed hebben op alle relevante omstandigheden.
 • Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van het Mett Platform en de inhoud van zijn uitgewisselde informatie.
 • Gebruiker dient verstrekte of zelf aangemaakte Authenticatiemiddelen (gebruikersnamen en wachtwoorden) vertrouwelijk, persoonlijk en zorgvuldig te gebruiken om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers/derden toegang krijgen tot het Mett Platform.
 • Licentienemer is verantwoordelijk voor zijn systemen en infrastructuur.
 • Eventuele in het Mett Platform opgeslagen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de tussen Licentienemer en Mett gesloten verwerkingsovereenkomst. Licentienemer geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke, en Mett geldt daarbij als verwerker. Afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

De gebruikersvoorwaarden

Het Mett Platform is ontwikkeld door Mett B.V. (hierna: “Mett”). De Licentienemer van het Mett platform verleent hierbij aan Gebruiker het recht om het Mett Platform onder de hiernavolgende voorwaarden te gebruiken. Bij vragen dient de Gebruiker zich te wenden tot de Beheerder/licentienemer.

Artikel 1. Definities

1.1 Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Gebruiker zich in het Mett Platform kan authentiseren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord, unieke al dan niet middels hulpmiddelen gegenereerde (pin)codes, etc.
1.2 Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die met instemming van de Beheerder gebruik maakt van het Mett Platform.
1.3 Beheerder: de door de Licentienemer aangestelde beheerder van het Mett Platform die de accreditatie heeft gekregen om Gebruikers toe te laten op het Mett Platform en Authenticatiemiddelen te verstrekken.
1.4 Dienst: bieden van een platform om Gebruikers met elkaar in contact te laten treden. Mogelijke samenwerkingen die hieruit voort komen vallen niet onder deze Dienst. Mett en Licentienemer zijn geen partij bij een mogelijke samenwerking tussen Gebruikers.
1.5 Profiel: het gebruikersprofiel van Gebruiker.
1.6 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het gebruik van het Mett Platform en de Dienst door de Gebruiker.
1.7 Licentie: het recht om het Mett Platform te gebruiken.
1.8 Mett Platform: het door Mett ontwikkelde software platform (inclusief achterliggende database), alsmede alle nieuwe en verbeterde versies daarvan.
1.9 Licentienemer: Stichting Extra ZorgSamen
1.10 Overeenkomst: de tussen Mett en Licentienemer gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het Mett Platform.

Artikel 2. Gebruik van het Mett Platform

2.1 Licentienemer verleent hierbij aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare Licentie, onder de voorwaarde van volledige naleving van deze Gebruiksvoorwaarden.
2.2 Door het gebruik van het Platform verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden.
2.3 Het Mett Platform mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen Gebruikers onderling, tussen Gebruiker en Licentienemer en tussen Gebruiker en Mett.
2.4 Gebruiker bepaalt welke gegevens met behulp van het Mett Platform worden opgeslagen en/of uitgewisseld. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Licentienemer en Mett aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het Mett Platform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens.
2.5 Indien Licentienemer of Mett kennis hebben of tot het besef komen dat data of informatie die Gebruiker met behulp van het Mett Platform heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zullen Licentienemer en/of Mett prompt handelen om die data of informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zullen Licentienemer en Mett aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
2.6 Gebruiker mag het Mett Platform enkel aanwenden voor legitieme doeleinden en zal geen misbruik maken van het Mett Platform, of daarin onrechtmatige gegevens opslaan dan wel verspreiden middels het Mett Platform, en zal zich evenmin overigens onrechtmatig of onzorgvuldig gedragen.
2.7 Beheerder is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot het Mett Platform (bijvoorbeeld bij het verstrekken van Authenticatiemiddelen) aan Gebruiker(s).
2.8 Licentienemer en Mett zijn gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden van het Platform tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door Licentienemer gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van het Platform alsmede de Dienst.

Artikel 3. Profiel

3.1 Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst als genoemd in artikel 1 dient de Gebruiker eerst een Profiel te registreren volgens de door het Platform vermelde stappen.
3.2 In het Profiel worden de (persoons)gegevens verwerkt die Gebruiker zelf verstrekt.
3.3 Het Profiel kan op verzoek van de Gebruiker gewist worden.
3.4 Licentienemer is gerechtigd om het Profiel van de betreffende Gebruiker direct tijdelijk te deactiveren of te beëindigen in de volgende gevallen:

 • Licentienemer heeft aanwijzingen dat een Gebruiker het Platform in strijd met artikel 2 gebruikt (heeft) of anderszins ongewenst handelt; of
 • De Gebruiker op andere wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4. Gebruik van Authenticatiemiddelen

4.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte of door hem aangemaakte Authenticatiemiddelen. Gebruiker zal deze persoonlijke Authenticatiemiddelen zorgvuldig behandelen en geheimhouden. Gebruiker zal doeltreffende maatregelen nemen om misbruik van Authenticatiemiddelen te voorkomen.
4.2 Licentienemer noch Mett zijn aansprakelijk voor misbruik van Authenticatiemiddelen en mogen ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt met de Authenticatiemiddelen een door Licentienemer geautoriseerde gebruiker van het Mett Platform is.
4.3 Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal Gebruiker de Beheerder daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen door bijvoorbeeld andere gebruikersnamen en wachtwoorden in te stellen of het desbetreffende account op te schorten. In een voorkomend geval neemt de Beheerder al dan niet in samenwerking met Mett passende maatregelen.

Artikel 5. Privacy

5.1 Gebruiker verleent Licentienemer toestemming om in verband met de Dienst/Platform de persoonsgegevens uit het Profiel te verwerken.
5.2 Gebruiker gaat ermee akkoord dat de andere aangemelde Gebruikers het Profiel van Gebruiker kunnen inzien en kunnen gebruiken om met elkaar in contact te komen.
5.3 Gebruiker zal onder geen beding zonder expliciete toestemming gebruikmaken van de persoonsgegevens van andere Gebruikers, noch misbruik maken van de persoonsgegevens van andere Gebruikers.
5.4 De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de privacyverklaring van Licentienemer en de AVG. Gebruiker verklaart de privacyverklaring van Licentienemer gelezen te hebben en kennis genomen te hebben van de inhoud.
5.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.
5.6 Bij het gebruik van het Mett Platform worden persoonsgegevens verwerkt, zoals de opslag van die gegevens op servers van Mett. Licentienemer geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de toepasselijke privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens bij Licentienemer ligt. Mett geldt daarbij als verwerker. In die hoedanigheid zal Mett zich houden aan de afspraken in de met Licentienemer gesloten verwerkingsovereenkomst. Andere verwerkingen zal Mett alleen uitvoeren in opdracht van Licentienemer of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
5.7 Voor verdere informatie over de wijze waarop Mett omgaat met persoonsgegevens wordt verwezen naar haar privacyverklaring op haar website.

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 De duur van de Licentie is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De duur van de Licentie kan beperkt worden door voorwaarden die de Beheerder heeft gesteld (bijvoorbeeld een gebruiksrecht per project of per jaar).
6.2 Indien Gebruiker niet voldoet aan de door Licentienemer gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld deze Gebruiksvoorwaarden of door Beheerder opgelegde aanvullende gebruiksvoorwaarden) dan kan de Licentie (tijdelijk) opgeschort of opgezegd worden.
6.3 Licentienemer en Mett zijn in een dergelijke situatie in geen geval gehouden tot enige restitutie, compensatie of schadevergoeding jegens de Gebruiker.
6.4 Bij beëindiging van de Licentie – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan Gebruiker op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten automatisch en is verder gebruik van het Mett Platform niet meer toegestaan.

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen