Gebruikersvoorwaarden

Toepasselijkheid

Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van de website(s) van de stichting Extra ZorgSamen. Door gebruik van de website(s) geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

  1.  Je de website(s) bezoekt.
  2. Je reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de websites plaatst, of je profiel aanpast en/of aanvult. Hieronder vallen in ieder geval de volgende websites en/of webpagina's: 
    Wij.nationalezorgreserve.nl
    www.reservistenpas.nl

 

Definities

Artikel 3.
Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het gebruik van de in artikel 2 genoemde platforms door de Gebruiker.

Artikel 4.
Licentie: het recht om de in artikel 2 genoemde platforms te gebruiken.

Artikel 6.
Licentienemer: Stichting Extra ZorgSamen.

Artikel 7.
Overeenkomst: de tussen de Stichting Extra ZorgSamen en Licentienemer gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de in artikel 2 genoemde platforms.


Aanmelding en registratie

Artikel 8.
Bij aanmelding en toelating als zorgreservist ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen. Bewaar je  inloggegevens zorgvuldig en geheim. Verspreid of deel deze gegevens niet met anderen.

Artikel 9.
Voor sommige gedeeltes van onze websites geldt dat je geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen op de website(s), als je je niet eerst hebt geregistreerd en ingelogd bent.

Artikel 10.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch: 085-3038457 (bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur, echter best bereikbaar op werkdagen tussen 10 en 12 uur)
  • E-mail: community@nationalezorgreserve.nl

 

Aansprakelijkheid

Artikel 11.
Je bent aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op de website(s) en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 12.
Door gebruik van de websites aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de Stichting Extra ZorgSamen, als de Stichting Extra ZorgSamen schade lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 13.
De Stichting Extra ZorgSamen is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website(s) te gebruiken en/of te lezen.

 

Privacy

Artikel 14.
Gebruiker verleent Licentienemer toestemming om in verband met de Dienst/Platform de persoonsgegevens uit het Profiel te verwerken.

Artikel 15.
Gebruiker gaat ermee akkoord dat de andere aangemelde Gebruikers het Profiel van Gebruiker kunnen inzien en kunnen gebruiken om met elkaar in contact te komen.

Artikel 16.
Gebruiker zal onder geen beding zonder expliciete toestemming gebruikmaken van de persoonsgegevens van andere Gebruikers, noch misbruik maken van de persoonsgegevens van andere Gebruikers.

Artikel 17.
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de privacyverklaring van Licentienemer en de AVG. Gebruiker verklaart de privacyverklaring van Licentienemer gelezen te hebben en kennis genomen te hebben van de inhoud.

Artikel 18.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 19.
Voor verdere informatie over de wijze waarop de Stichting Extra ZorgSamen omgaat met persoonsgegevens wordt verwezen naar haar privacyverklaring op de platforms.

 

Toepasselijk recht

Artikel 20.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

 

Duur en beëindiging

Artikel 21.
De duur van de Licentie is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De duur van de Licentie kan beperkt worden door voorwaarden die de Beheerder heeft gesteld (bijvoorbeeld een gebruiksrecht per project of per jaar).

Artikel 22.
Indien Gebruiker niet voldoet aan de door Licentienemer gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld deze Gebruiksvoorwaarden of door Beheerder opgelegde aanvullende gebruiksvoorwaarden) dan kan de Licentie (tijdelijk) opgeschort of opgezegd worden.

Artikel 23.
Licentienemer en de Stichting Extra ZorgSamen zijn in een dergelijke situatie in geen geval gehouden tot enige restitutie, compensatie of schadevergoeding jegens de Gebruiker.

Artikel 24.
Bij beëindiging van de Licentie – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan Gebruiker op grond van deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten automatisch en is verder gebruik van de in artikel 2 genoemde platforms niet meer toegestaan.

Contact

E-mail: community@nationalezorgreserve.nl
Telefoon: 085-3038457 

Persvragen?

Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op

         

Copyright 2022

 
Cookie-instellingen